Πιλοτικές Εφαρμογές του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural