Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος – Εισαγωγή

Η «Ανάλυση Τρέχουσας Κατάστασης Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος» είναι ένα Παραδοτέο του Έργου SmartRural που συλλέγει και παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την αγροτική οικονομία και επιχειρηματικότητα στις Περιοχές Παρέμβασης του Έργου. Για τον σκοπό του Παραδοτέου, εκτελέστηκε μια Μελέτη βασισμένη σε βιβλιογραφική, ποσοτική και ποιοτική έρευνα, στοχευμένη στις τοπικές ζώνες δραστηριότητας, στην επιχειρηματική ανάλυση, στις επιχειρησιακές τάσεις, στα Θεσμικά πλαίσια, όπως επίσης και σε αναγνωρισμένα εμπόδια-κενά, με σκοπό να συλλάβει την παρούσα κατάσταση της αγροτικής επιχειρηματικότητας.