Εργαστήρια SmartRural – Αξιολόγηση Και Αποτελέσματα