Εργαστήρια SmartRural – Εισαγωγή

Τα εργαστήρια SmartRural αποσκοπούν στο να παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να εξοικειώσουν και να διαδώσουν το Επιχειρηματικό Μοντέλο SmartRural στους ωφελούμενους του Έργου και τους τοπικούς αγροτικούς επιχειρηματίες. Για αυτόν τον σκοπό διεξήχθησαν τέσσερα (4) Εργαστήρια, δύο (2) από τα οποία έγιναν δια ζώσης και τα άλλα δύο (2) ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας που περιέχει την ηλεκτρονική έκδοση του Εκπαιδευτικού Υλικού.