Πιλοτικές Εφαρμογές του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural (Αποτελέσματα)