Εργαστήρια SmartRural – Εκπαίδευση Εργαστηρίου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Εισαγωγή Στις Ευρωπαϊκές Αγροτικές Περιοχές

1. Οι αγροτικές Ευρωπαϊκές περιοχές

2. Παγκοσμιοποίηση και οι συνέπειές της για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο

Τρέχουσες Ευρωπαϊκές Αγροτικές Ανάπτυξης

1. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική

2. Πολιτικές βελτίωσης επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο

Επιχειρηματικότητα Στις Αγροτικές Περιοχές

1. Χαρακτηριστικά αγροτικής επιχειρηματικότητας

2. Νέες τεχνολογίες, καινοτομίες και η σχέση τους με την αγροτική ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα στην Περιοχή Παρέμβασης & στην Ελληνική ύπαιθρο

1. Νέες τάσης σε θέματα επιχειρηματικότητας στην Ελληνική ύπαιθρο

2. Θέματα ανάπτυξης στην μελέτη περίπτωσης

3. Απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ενέργειας

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Το Μοντέλο SmartRural & Και Τα Εργαλεία Του

1. Οδηγός Ανάπτυξης Επιχειρήσεων SmartRural

2. "Business Welcome": Έκθεση συστάσεων πολιτικής

3. Σύστημα GIS για αγροτικές επιχειρηματικές περιοχές

4. Κέντρα SmartRural και παρεχόμενες υπηρεσίες

5. Δίκτυο SmartRural και δυνατότηες ανάπτυξης συνεργίας

Εφαρμογή Του Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural

1. Πως να χρησιμοποιήσετε το Επιχειρηματικό Μοντέλο SmartRural

2. Μελέτες περιπτώσεων Επιχειρηματικού Μοντέλου SmartRural